Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Skriva under som tjänsteman i myndighet

Om man vill att det ska framgå av handlingen, inklusive i den elektroniska underskriften, vilken roll personen hade som undertecknade, om denne hade rätt att företräda myndigheten eller liknande, behöver man komplettera med någon form av teknik.

En elektronisk underskrift är i grunden personlig och kopplad till en individ, inte till en roll eller befattning. Vid elektronisk underskrift skapas en koppling mellan
personens e-legitimation och en elektronisk handling - man får alltså inte
information om personens befattning.

Om man vill att det ska framgå av handlingen, inklusive i den elektroniska
underskriften, vilken roll personen hade som undertecknade, om denne hade rätt
att företräda myndigheten eller liknande, behöver man komplettera med någon form av teknik.

Elektroniska underskrifter har kapacitet att bära mer information om personen som undertecknat, exempelvis vilken organisation denne företräder eller yrkesroll. Tekniken påverkas dock både av den e-legitimation som undertecknaren använder och möjligheterna i det IT-system som tjänstemannen arbetar i.

Notera också att för att få fram denna typ av information ur den elektroniska
underskriften krävs det kunskaper som man ska räkna med att de flesta inte har.
Ett alternativ kan därför vara att undertecknarnas roller tydligt framgår av texten i det dokument som ska undertecknas. Denna lösning är tekniskt sett enklare samt tydligare för alla parter.

Slutligen bör man som tjänsteman också fundera på om det har betydelse att mer
information om personen som undertecknar framgår av en elektronisk underskrift,
än av en analog namnteckning. I Sverige framgår normalt sett personnummer av en elektronisk underskrift, om man inte ersätter personnumret med ett annat så
kallat attribut.

Elektronisk stämpel

Skillnaden mellan en elektronisk stämpel och en elektronisk underskrift är att det med stämpeln är den juridiska personens identitet som framgår istället för den enskilda tjänstemannens. Att använda sig av en stämpel ställer ofta andra krav
på de IT-system där handlingen undertecknas.

En elektronisk stämpel är ett alternativ som bör övervägas när organisationen står
bakom en elektronisk handling. Denna lösning röjer inte uppgifter i onödan om tjänstemän och stödjer även grundsynen att det är myndigheten som fattar beslutet, inte en enskild person.

Nyhetsbrev

Sociala medier