Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Skriva under med flera e-underskrifter

Att skriva under med flera e-underskrifter medför en del utmaningar, men brukar gå att lösa. Här får du mer information om några varianter.

I grunden skiljer sig inte e-underskrifter på handlingar som ska undertecknas av
flera personer från dem som bara undertecknas av en person. Det kan dock utesluta vissa tekniska lösningar och tillföra nya praktiska frågor, eftersom handlingen måste göras tillgänglig för en ny person i den personens dator.

Detta medför en del utmaningar, men IT-system brukar vara bra på att lösa denna typ av problem. Fördelen med den ökade smidigheten som e-underskrifter medför, överväger i de allra flesta fall svårigheten i de tekniska utmaningarna.

Elektronisk underskrift och turordning

I vilken ordning personerna undertecknar har betydelse vid elektronisk underskrift, men på ett annat sätt än i den analoga världen. Tekniskt fungerar så att den som undertecknar elektroniskt som nr 2 också skriver på att person nr 1 redan har undertecknat. Om man förväntar sig att nr 2 då kontrollerar att nr 1 var behörig att underteckna, bör det förtydligas i instruktionerna till nr 2.

I den analoga världen är det ofta viktigt i vilken ordning man skriver under. En upphandlande myndighet vill till exempel ofta underteckna sist för att undvika att leverantörer smyger in en ändring i dokumentet. Eftersom den elektroniska underskriften innehåller en kontroll av att dokumentet inte förändrats sedan den första underskriften, förlorar ordningen den betydelsen i den digitala världen vilket kan förenkla rutinerna.

Nyhetsbrev

Sociala medier