Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Statistik och prognoser

I det här avsnittet kan du se transaktionsvolymer för e-legitimeringar och e-underskrifter i offentlig sektors e-tjänster genom åren.

Anslutna organisa­tioner i val­fri­hets­systemen 2017 och 2018 E-legiti­mering

Organisation

2017

2018

Arbetsförmedlingen

Arbetsmiljöverket


Arvika kommun


Blekinge Tekniska Högskola


Bolagsverket

Centrala studiestödsnämnden


Domstolsverket

Eda kommun


eHälsomyndigheten

Filipstads kommun


Försäkringskassan


Hammarö kommun


Havs- och vattenmyndigheten

Konsumentverket


Kronofogdemyndigheten

Landskrona stad


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap


Pensionsmyndigheten


Region Östergötland

Riksgälden


Sölvesborgs kommun


Torsby kommun


Tullverket


Umeå kommun

Vetenskapsrådet


Ängelholms kommun


Österåkers kommunMarknadens storlek 2018

Offentliga myndigheter som svarat på E-legitimationsenkäten 2017 uppskattar tillsammans att den totala volymen e-legitimering och e-underskrifter 2018 blir 218 miljoner transaktioner, varav i stort sett alla transaktioner avser svenska e-legitimationer och e-underskrifter.

Marknadens storlek 2016

Offentliga myndigheter som svarat på E-legitimationsenkäten under september 2015 uppskattar sammantaget att den totala volymen för 2016 blir drygt 140 miljoner transaktioner (att jämföra med 100 miljoner 2014).

Marknadens storlek 2014

Marknaden för elektronisk legitimering och signering i offentlig sektors
e-tjänster uppgick uppskattningsvis till storleksordningen 100 miljoner
transaktioner 2014, baserat på information som delgavs under E-legitimationsdagen 2015. Volymen överensstämmer med offentliga myndigheters svar på E-legitimationsenkäten i september 2015.

Marknadens storlek 2012

Marknaden för elektronisk legitimering och signering inom offentlig sektor har ökat mellan åren 2011 och 2012. Transaktionsvolymer samt marknadens storlek i kronor presenteras i detta PM.

Nyhetsbrev

Sociala medier