E-legitimationsnämndens verksamhet är nu en del av DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Annonsering av valfrihetssystem 2017 E-legitimering

E-legitimationsnämnden annonserar om inrättande av valfrihetssystemet 2017 E-legitimering enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (ELOV).

Valfrihetssystemet kommer att tilldelas samtliga sökande som uppfyller ställda krav i det upphandlingsdokument som finns att ta del av nedan.

Upphandling av de tjänster som omfattas av valfrihetssystemet genomförs genom att upphandlande myndigheter inrättar ett s.k. valfrihetssystem enligt 1 § ELOV. E-legitimationsnämnden administrerar valfrihetssystemen på uppdrag av respektive upphandlande myndighet samt tilldelar för deras räkning kontrakt till de sökande som uppfyller kraven.

En lista över de upphandlande myndigheter som uppdragit åt E-legitimationsnämnden att administrera valfrihetssystemet för deras räkning finns som Bilaga A till upphandlingsdokumentet. Ytterligare upphandlande myndigheter kan komma att tillföras listan löpande i takt med att de ansluter sig till 2017 E-legitimering.

Upphandlingsformen innebär i korthet att E-legitimationsnämnden, för upphandlande myndigheters räkning, löpande begär in ansökningar genom annonsering på denna webbplats. E-legitimationsnämnden ska sedan, för upphandlande myndigheters räkning, godkänna samtliga sökande som uppfyller de krav som angetts i denna annons, i upphandlingsdokumenten och som inte uteslutits på särskild grund.

Leverantörer kan löpande ansöka om godkännande som Leverantör enligt Valfrihetssystemet. Detaljer kring ansökan och ansökningsprocess framgår av Upphandlingsdokumentet.

Valfrihetssystemet innebär att Leverantör ska:

  1. anges som utfärdare i berörda e-legitimationer
  2. tillhandahålla funktioner där användaren legitimerar sig för tillträde, uppgiftslämnande eller indirekt underskrift (Legitimeringsfunktion)
  3. tillhandahålla funktioner där användaren identifieras och intyg utfärdas om vem som har legitimerat sig (Identifierings- och intygsfunktion)
  4. förse intygen (Identitetsintyg)  med upp­gifter om Användarens identitet och attribut och Leverantörens elektroniska stämpel
  5. leverera Identitetsintyg direkt till den Förlitande part som beställt intyget, med användning av uppgifter som är registrerade i Aktörsregistret

Avtalsstruktur

Denna annons pekar på upphandlingsdokumentet ovan, som i sin tur hämtar krav från Bilaga B Anslutningsavtal för Leverantör, inklusive Regelverket, samt Bilaga C Tillitskrav och Bilaga E Tekniska krav.

Det är den ansökande leverantörens ansvar att i samband med ansökan om valfrihetssystem för 2017 E-legitimering hålla sig uppdaterad kring gällande versioner av samtliga dokument ovan.

Upphandlande myndigheter

Under annonstiden har Förlitande parter i offentlig sektor möjlighet att teckna avtal med E-legitimationsnämnden. Samtliga organisationer som faller under lagen (2016:1145) om offentlig upphandlings definition av ”upphandlande myndighet” har möjlighet att teckna avtal med E-legitimationsnämnden, vilket möjliggör för E-legitimationsnämnden att tilldela valfrihetssystem för 2017 E-legitimering för den upphandlande myndighetens räkning.

Upphandlande myndigheter mejlar följande uppgifter till e-legitimation@digg.se:

  • Upphandlande myndighetens namn
  • Organisationsnummer
  • Avtalets behöriga  undertecknare, namn
  • Kontaktperson, mejladress

Vi gör i ordning avtalsdokumentet och återkopplar till kontaktpersonen.

Ansvarig myndighet för denna annonsering om valfrihetssystem är

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Organisationsnummer 202100-6883
Postadress: Box 14, 851 02 Sundsvall

Nyhetsbrev

Sociala medier