Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Annonsering av valfrihetssystem 2017 E-legitimering

Myndigheten för digital förvaltning annonserar om inrättande av valfrihetssystemet 2017 E-legitimering enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering (eLOV).

Valfrihetssystemet kommer att tilldelas samtliga sökande som uppfyller ställda krav i det upphandlingsdokument som finns att ta del av nedan.

Upphandling av de tjänster som omfattas av valfrihetssystemet genomförs genom att upphandlande myndigheter inrättar ett s.k. valfrihetssystem enligt 1 § eLOV. Myndigheten för digital förvaltning administrerar valfrihetssystemen på uppdrag av respektive upphandlande myndighet samt tilldelar för deras räkning kontrakt till de sökande som uppfyller kraven.

En lista över de upphandlande myndigheter som uppdragit åt Myndigheten för digital förvaltning att administrera valfrihetssystemet finns publicerad under Statistik och prognoser. Ytterligare upphandlande myndigheter kan komma att tillföras i takt med att de ansluter sig till 2017 E-legitimering.

Upphandlingsformen innebär i korthet att Myndigheten för digital förvaltning, för upphandlande myndigheters räkning, löpande begär in ansökningar genom annonsering på denna webbplats. Myndigheten för digital förvaltning ska sedan, för upphandlande myndigheters räkning, godkänna samtliga sökande som uppfyller de krav som angetts i denna annons, i upphandlingsdokumenten och som inte uteslutits på särskild grund.

Leverantörer kan löpande ansöka om godkännande som Leverantör enligt Valfrihetssystemet. Detaljer kring ansökan och ansökningsprocess framgår av Upphandlingsdokumentet.

Valfrihetssystemet innebär att Leverantör ska:

  1. anges som utfärdare i berörda e-legitimationer
  2. tillhandahålla funktioner där användaren legitimerar sig för tillträde, uppgiftslämnande eller indirekt underskrift (Legitimeringsfunktion)
  3. tillhandahålla funktioner där användaren identifieras och intyg utfärdas om vem som har legitimerat sig (Identifierings- och intygsfunktion)
  4. förse intygen (Identitetsintyg)  med upp­gifter om Användarens identitet och attribut och Leverantörens elektroniska stämpel
  5. leverera Identitetsintyg direkt till den Förlitande part som beställt intyget, med användning av uppgifter som är registrerade i Aktörsregistret

Avtalsstruktur

Denna annons pekar på upphandlingsdokumentet ovan, som i sin tur hämtar krav från Bilaga A Anslutningsavtal för Leverantöravseende Valfrihetssystem 2017 E-legitimering, inklusive Regelverket, samt Bilaga B Tillitskrav och Bilaga D Tekniska krav.

Både upphandlingsdokumentet ovan och bilaga A Anslutningsavtal behöver skickas in samtidigt vid ansökan om att gå med i valfrihetssystemet.

Den ansökande leverantören ansvarar för att hålla sig uppdaterad kring gällande versioner av samtliga dokument ovan, i samband med ansökan om Valfrihetssystem för 2017 E-legitimering.

Upphandlande myndigheter

Under annonstiden har Förlitande parter i offentlig sektor möjlighet att teckna avtal med Myndigheten för digital förvaltning. Samtliga organisationer som faller under lagen (2016:1145) om offentlig upphandlings definition av ”upphandlande myndighet” har möjlighet att teckna avtal med Myndigheten för digital förvaltning, vilket gör det möjligt för Myndigheten för digital förvaltning att tilldela valfrihetssystem för 2017 E-legitimering för den upphandlande myndighetens räkning.

Upphandlande myndigheter som vill teckna avtal laddar ner dokumentet Avtal för myndigheter (förlitande part) om Valfrihetsystem 2017 E-legitimering här ovanför. I avtalet ska myndigheten fylla i följande:

  • Upphandlande myndighetens namn
  • Organisationsnummer
  • Avtalets behöriga  undertecknare, namn
  • Kontaktperson, mejladress

Skicka sedan det ifyllda och underskrivna avtalet i två original till

DIGG – Myndigheten för digital förvaltning
Organisationsnummer 202100-6883
Postadress: Box 14, 851 02 Sundsvall

DIGG kommer att skriva under de två avtalen och sedan skicka ett original tillbaka till den upphandlande myndigheten.