Välkommen till webbplatsen E-legitimation på DIGG - Myndigheten för digital förvaltning

Logotyp Myndigheten för digital förvaltning
Sök på E-legitimationsnämnden

Vägledning – det här behöver du veta

eIDAS-förordningen (EU) nr 910/2014) innebär nya möjligheter för användare, e-legitimationsutfärdare och andra leverantörer. Här får du mer information.

Utfärdare av e-legitimation

Varje land (för närvarande EU-/EES-land) har rätt att till EU anmäla vilka e-legitimationer som kan användas utomlands enligt eIDAS. Inga beslut är tagna än för Sveriges del, men hör gärna av dig till oss om ni är intresserade av att leverera svensk e-legitimering till utländska digitala tjänster (förlitande parter).

Leverantörer av fristående underskriftstjänst

eIDAS avsnitt kring elektroniska underskrifter är bindande för offentlig sektor i alla länder inom EU. DIGG har specificerat en så kallad fristående underskriftstjänst som är tänkt att passa offentlig sektor med e-tjänster där användaren ska skriva under.

Leverantörer på Kammarkollegiets ramavtal “Programvaror och tjänster informationsförsörjning 2014” kan anmäla sig eller sin underleverantör till DIGG för granskning av den fristående underskriftstjänst som ingår i ramavtalet. Kommuner eller myndigheter kan sedan avropa den fristående underskriftstjänsten via ramavtalet.

Ramavtalet omfattar även stödtjänster och integrationsinsatser som köparen troligtvis behöver för att kunna nyttja den fristående underskriftstjänsten. Dessa delar omfattas dock varken av DIGG:s tekniska ramverk eller av DIGG:s granskning.

Den fristående underskriftstjänst som DIGG har specificerat är en icke kvalificerad betrodd tjänst enligt eIDAS och leder till att avancerade e-underskrifter enligt eIDAS skapas. Vid behov kan myndigheter lägga till krav på att underskriftstjänsten ska klara kvalificerade e-underskrifter. Arkitekturen är tänkt att passa även då, men då är det ett certifieringsorgan som behöver godkänna tjänsten och tillhandahållaren.

Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster 2014, Informationsförsörjninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leverantörer av betrodda tjänster

eIDAS innehåller regler för betrodda tjänster kopplade
till elektroniska underskrifter (e-underskrifter), elektroniska stämplar, elektronisk tidsstämpling, elektroniska rekommenderade leveranser och certifikat för autentisering av webbplatser.

Post och Telestyrelsen, PTS, är ansvarig myndighet gentemot den svenska marknadens aktörer för tillsyn och vägledning för eIDAS betrodda tjänster.

Tillsynen skiljer sig mellan kvalificerade och icke kvalificerade betrodda tjänster

För den kvalificerade nivån sker granskning i förväg och ska utföras av ackrediterade certifieringsorgan. I Sverige är det Swedac som ackrediterar certifieringsorgan. Tillsynsmyndigheten i varje land, PTS i Sverige, ska publicera en lista över leverantörer och tjänster som godkänts på den kvalificerade nivån och det finns en sammanslagen lista på EU-nivå. Motsvarande tillsynsregler gäller alla EU-länder och tjänster godkända i ett medlemsland ska accepteras i alla medlemsländer.

För icke kvalificerade betrodda tjänster behövs ingen certifiering, det finns heller ingen gemensam lista. Tillsynen som PTS utför är passiv och aktiveras genom incidentrapportering. PTS har vägledningsansvar gentemot marknaden för betrodda tjänster.

Post och Telestyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leverantörer av tjänster med behov av e-legitimering

Hör av er till oss för att komma in i testmiljön till eIDAS-landsnoden.

Läs om och anslut er också till Sweden Connect – DIGG:s funktioner för elektronisk identifiering (den svenska eIDAS-noden samt Aktörsregistret – registret över tjänster anslutna till Sweden Connect)

Information och avtal Sweden Connectöppnas i nytt fönster

 

Nyhetsbrev

Sociala medier